ISU Dambovita - Vreau sa devin pompier.
ISUDB

Prevederi cu caracter general privind

Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și

Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

9 iunie 2024
formare perfectionare paramedici
Descarcă din App Store
Descarcă din Google Play
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.

DE CE POMPIER ?

Actualizat 27.03.2017.

 • O meserie onorabilă, nobilă, într-un domeniu dinamic și plina de satisfacții profesionale;
 • Pregătire profesională solidă, în spirit european;
 • Obținerea de acte de studii reunoscute pe plan național;
 • Asigurarea unui loc de muncă stabil după absolvire;
 • Şanse deosebite de promovare;
 • O salarizare atractivă.

Pentru alte detalii va puteti adresa ISU "Basarab I" Dambovita, Serviciul Resurse Umane.În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

 • completează cererea – tip de înscriere (model 1), (model 2) la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
 • depun la dosarul de recrutare documentele prevăzute la punctul II.

I. Condiții generale de inscriere. Actualizat 27.03.2017.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidatii trebuie să indeplinească cumulativ următoarele conditii:
 • să aibă cetătenia română si domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris și vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie declarati apt medical, fizic si psihic: verificările privind starea de sănătate medicală, fizică si psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului depunerii dosarului;
 • să fie absolventi de liceu, cu diplomă de bacalaureat: dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârsirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăsurat activităti de politie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 • să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de minimum 9.00;
 • să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de invățământ;
 • să aibă înălțimea minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile;
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

Verificarea cerinţelor privind înălţimea şi semnele particulare sau tatuajele se realizează cu ocazia examinării medicale.

Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinsească în mod suplimentar, dupa caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.


II. Conținut dosar de recrutare. Actualizat 27.03.2017.

1. Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, curs cu frecvenţă, se constituie din următoarele acte şi documente:

 • a) cererea de înscriere, înregistrată la secretariatul I.S.U. "Basarab I" Dâmbovița;
 • b) documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii legalizate ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau ale adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs, precum şi documente care atestă absolvirea altor studii;
  NOTA: În adeverința eliberată de liceu se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 • c) copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • d) curriculum vitae - Europass (CV), autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului;
 • e) cazierul judiciar al candidatului;
 • f) avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
 • g) fişa medicală tip de încadrare în MAI;
 • h) caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituţie de învăţământ absolvită);
 • i) trei fotografii 3x4 cm, color;
 • j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

2. Pentru candidaţii declaraţi admis la concurs, la forma de învăţământ cu frecvenţă, dosarul de recrutare constituit în condiţiile art. 1 se completează cu următoarele acte şi documente:

 • a) nota de cunoaştere (transmisă de structura cu sarcini de recrutare);
 • b) două fotografii 9x12 cm, color;
 • c) fişa de personal cu propunerea de înmatriculare;
 • d) angajament;
 • e) procesele-verbale de distrugere privind rezultatele verificărilor efectuate prin intermediul structurilor de cazier judiciar, evidenţă operativă şi evidenţele speciale ale Poliţiei Române şi ale Serviciului Român de Informaţii pentru persoanele menţionate în tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului.Pentru a deveni ofițer de pompieri.

Facultatea de Pompieri

Facultatea de Pompieri este o instituţie militară de învatamânt superior din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, care asigură formarea şi perfecţionarea cadrelor cu studii superioare pentru unităţile operative ale Inspectoratului General Pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, fiind acreditată prin Hotarârea Guvernului României nr.535/1999.

Institu'ia este situată în București, cartierul Baneasa, Aleea Privighetorilor nr.1, sector 1, tel.0213175523, fax.0213155517.

Adresa web: Facultatea de Pompieri.


Pentru a deveni subofițer sau maistru militar de pompieri și protecție civilă.

Facultatea de Pompieri

Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti-Scaieni, aflata in subordinea directa a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Scoala formeaza subofiteri de pompieri pentru nevoile Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, dar si pentru alte structuri ale Ministrului Administratiei si Internelor (Inspectoratului General al Politiei, Politia de Frontiera, Comandamentul General al Jandarmeriei). Datorita profilului si nivelului de pregatire pe care il asigura absolventilor, scoala are un caracter de unicitate pe plan national.

Institutia este situata in Boldesti­Scaieni, str. Poligonului nr. 2, jud. Prahova, tel.0244522150, fax.0244211202.

Adresa web:Scoala Boldesti.HOME

Informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 din Romania

PROGRAM AUDIENȚE I.G.S.U.

PROGRAM AUDIENȚE I.S.U.DB
IS Inspector sef
Lt.col. Florea Cristian
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Slt. Popescu Radu
irp@isudb.ro

BULETINE / COMUNICATE DE PRESĂ

PROGRAM AVIZARE și/sau AUTORIZARE
LUNI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 08:30 - 16:30
MARTI: 08:30 - 18:30
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentatia tehnica in format electronic poate fi depusa la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro

Proiect Viziune 2020 I

INFORMAȚII UTILE
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie

28 Februarie